U38:ajas rännata on võimalik!

Ajas rändamine on võimalik!

Toimetaja: Marek-Lars Kruusen
Tehnoloogia, mis võimaldaks inimesel liikuda ajas reaalselt minevikku või tulevikku, loob uusi võimalusi inimajaloo uurimisel ja ka Universumis liikumiseks. Kõik olemasolevad füüsikateooriad, mis käsitlevad ajas rändamise reaalset võimalikkust, baseeruvad ussiaukude ehk aegruumi tunnelite matemaatilistel teooriatel. Erinevates uurimustes prognoositakse nende füüsikalist ehk seega reaalset olemasolu.
Ilma füüsikateooriate, nagu näiteks relatiivsusteooriata ja kvantmehaanikata, ei ole võimalik ajas rändamist füüsikaliselt mõista. Ajas rändamine osutub reaalselt võimalikuks ainult siis, kui tänapäeva füüsika kahte peamist teooriat ( relatiivsusteooriat ja kvantmehaanikat ) edasi arendada. Kui inimese ajas rändamine osutub reaalselt võimalikuks, siis muutub vältimatult meie praegune füüsikaline maailmapilt Universumi toimimisest. Näiteks näitab ajas rändamine Universumi ajatust, mille korral ei eksisteeri meie teadaolevas Universumis aega.
Klassikaline mehaanika oli üks esimesi füüsika harusid üldse, mis tekkis ja käsitles aega ning ruumi. See oli pikka aega ainus aega ja ruumi kirjeldav füüsika osa, kuid muutused toimusid 20. sajandi alguses, mil tekkisid kaks täiesti uut aegruumi kirjeldavat teooriat – nendeks oli relatiivsusteooria ja kvantmehaanika.
Relatiivsusteooria üheks põhiväiteks on see, et aeg ja ruum moodustavad ühtse terviku, mida nimetatakse aegruumiks. Seda tõestab valguse kiiruse jäävus vaakumis kõigi vaatlejate suhtes. Suurte masside läheduses ja masside ülikiire liikumise korral hakkavad aeg ja ruum teisenema ehk aeg aegleneb ja kehade pikkused lühenevad välise vaatleja suhtes. Kvantmehaanikas on aga võimalik kehade ( s.t. osakeste ) füüsikalist olekut kirjeldada ainult tõenäosuslikult. See tähendab seda, et näiteks kehade liikumise füüsikalisi parameetreid ( näiteks kiirus, asukoht ehk koordinaat jpm ) ei ole võimalik täpselt ette teada, sest kehtivad nn määramatuse relatsioonid. 20. sajandi algusest alates kuni praeguse ajani ei ole jõutud nende arusaamadest kaugemale.
Märksõnad: aeg, ruum, tunnel, relatiivsus, kvantfüüsika, valgus.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik uudiste veebisait.